Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Frank Tried to Fly ki George Left Hand, Siksikaikoaniawa, ihtaisapipommayawa o'tsoowawaistsi, 1880s aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-127-1

Noohkiitssimmiksi Naanistsikso’kowamahpinnaani

Poohsapoohtsik innaisstsiisini

Iiniwa otaisainakoyi’si

Mo 1879 iiniwa iitsainakoyim anno saokii maatatsitsita’psiwa. Nitsitapiiminnaaniksi iitanistsiiyawa aokakihtsimaiksi maahksspommoisaiksi okaakitanikkiawaiksi mahkitapoohsawa Aamsskaapohtsi mahkitsita’pssapsawa iinii. Iikakaitapiwa matapiwa iiponiaakiwa.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1879 – Iiniwa otsitssainakoyi’pi.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1879 - Iiniwa otsitssainakoyi'pi. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi,  ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Nitsitsitapisttotspinnaan Nitsskskomootspinnaanistsi

Otaomo’tsinihkaani iiniwa nimaatatsitohkoihka’sspinnaani nitsitsitapisttotspinnaan nitsskskomootspinnaanistsi. Iitohkanaisowaihtsiwa nipaitapiisinnaani.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1880 – Iitsisttsitsa’paistotsi’pi naapioyiistsi.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1880 - Iitsisttsitsa'paistotsi'pi naapioyiistsi. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi,  ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Nimotsikamotaahpinnaan isttsinaani

Mo 1880 maatatsitstsiwa iiniwa. Annik ihpatsitsksoyim ksaahkomma ki mo’toitapiwa iikoohkattsiiko’siwa. Nimaatainssimaahpinnaana, nimaatsksini’pinnaanatsiksi. Nitaisstsinayaisstakato’pinnaan isttsinaani. kinnoons nitsitomaisstakatannaan. Nitsitsi’tapsiistonimohsspinnaan.Kainaakii iito'tayoohkimawa iitaisttsinao'pi, Kainaissksaahkoyi, 1897. Glenbow Archives NA-943-42

Glenbow Archives NA-943-42


Noohkanistainnsimaahpinnaani

Niita’pikkihkina’piwa anniik kamakohtaopahkimiksaakio’pi ni’tokipistaani ki ni’tohtaopahkimiksaakio’pi. No’tsinnaanistsi nimohtaisapipommaahpinnaan ki nimattaipohksini’pinnaani nitsinnsimannaanistsi aitsisawa. Aokakihtsimaiksi niitsitsihtayawa anni kamanistssksinimminnaaniki niitainnsimao’pi nitakohto’tsitsokssksini’pinnaan ksaahkoyi.Frank Tried to Fly ki George Left Hand, Siksikaikoaniawa, ihtaisapipommayawa o'tsoowawaistsi, 1880s aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-127-1

Glenbow Archives NA-127-1


Iitaopa’tao’pistsi

Mo 1890 aikaistapawaakaitapii noko’sinnaaniksi aitapipiayawa iitao’pa’tao’pistsi. Iikso’kowammotsiiksi iitawayakiitsipo’towayi ki iiko’siiksi maataohkottsinoyiwaiksawa oko’sowawaiksi. Mooksi pookaiksi iitomatapsakimmiyawa okso’kowawaiksi. Otaisskskammokowawaiksi maatoohkohtayiiksikiwaiksawa pookaiksi.


Pinaapohtsi iitaopa'taopi, iita'pao'takiiksi ki pookaiksi, Siksikawa, 1890. Glenbow Archives NA-1773-7; Aakiikoaiksi otsitayo'kaahpiawa, Naatosa'pi, Siksikaissksaahkoyi, 1955-57, Glenbow Archives NA-4817-22 Piikaniipookaiksi aonatayawa maataki mii Sa'ksisoka'simiiksi otsitopihpiawa, Piikani, 1900 aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-1020-25

Glenbow Archives NA-1773-7

Glenbow Archives NA-1020-25

Glenbow Archives NA-4817-22


Nitsitssko’tsi’pinnaan Nipaitapiisinnaani

Nitaanistsisaminnaisstsiimahpinnaani aokakihtsimaiksi kiipippoisstoyi nitsitomatapawatta’psspinnaan.

  • 1986 Piikani iitomatapawattaatstoom issksinima’tstohksini
  • 1972 Siksika iitsikayinnimiawa Old Sun College
  • Kainai iitomatapaatstoomiawa omi Blood Tribe Irrigation Project mahkitaohkoinaanskoohssawa maahkitaisspomihtakato’sawa sokinakssini, issksinima’tstohksini ki matapiiksi maahkanistawattaisspommoohsspiawa.
  • Miim Aamsskaapoohtsi, anni Blackfeet Community College aikayinnissi 1974, nitsitomatap ohkoissksini’pinnaan naapiikoana ni’toi naahkanistsipoisinnaani. Issksinima’tstohksini iiko’totama’piwa.

 


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.