Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Aikskimatsiiksi Iinii ki Pisskani Awaatoyiina

Nanistohtsi paitapiihpinnaani Iiniwa

Aikskimatsiiksi Iinii ki Pisskani

Awaatoyiina

Saomaikskimaasawa matapiiksi iitaohkano'yawa iitawaatowa'psiiyawa. Iitawaatsimihka'satsiiyawa iinii mahksoksipisskaniawa. Ainihkohtomoyiiyawa iinii. Awaatsimoihkayawa maahksokopisskaahsawa, maahkitsskaohkoyi'kaaniawa moi ayaaksstoyii. Aiksimatsimmiyawa iinii otohkoissawai oistomi.

Kamomaniisawa iiniiwa ikainaimmiwa matapii. Ihtaisska'kitapowa pisskani aahkitsi'nitahsi.

Niitaohtoisskowahpi iiniwa

Ayissomaiksi aitapohtooyawa iinii mahkitsitapattsiistowahsawaiksi mi pisskani. Aawaatoyiistotowayawa saomaomatapo'sawa maahkitsaohkoikissawa.

Iiksiiko ota'potaksowawayi. Iikaisamo maataisimiwaatsawa aohki, iikaisamo iitamattsitaohkoyiyawa. Ikaikkayayiiyawa iikaikkama'ksiisi iiniiksi anihkayi ihtaisma'piwa, anihkayi mooksi ayissomaiksi maataohkottsi kippahkayiwaisawa mahkitaoisawa tsaahtao maahkitaisimsawa aohki.
Maanistaokanipoihpi Iiniiksi

Makoyisoka'sim

Tokskammiksi ayissomaiksi ihtainhao'siyawa makoyisoka'simi. Makoyiiksi ainitsiiyawa iiniiksi anihkayi omohtai'simmokiawaiksi. Ainowasawa mi makoyi iitayiistapomaahkayawa.
Makoyisoka'sim


Onistaahsiisoka'sim

Tokskammiksi ninaiksi ihtainao'siiyawa onistaahsiisoka'simistsi. Niitaohkomiiyawa anni a'tsoohsi onistaahsi. Miiksi iiniiksi iitaitapohto'yawai mahkitsikamotsiipiahsawai.
Onistaahsiisoka'sim

Ayissomaiksi Iitaya'ksiiskoyiiyawa Iiniiksi

Maanistapomoosi iiniiksi miiksi ayissomaiksi iitayiinapsskoohsiyawa. Iitaisstayawa mahksski'tsaahsawaiksi. Kamomaoni'takisawa, miiksi iiniiksi tokskaistsi iitsawaitapohtookska'siiyawa mi aaksi'ksaahkoyi.
Ninaiksi aikskimayi


Aya'ksiisiiyawa!

Iiniwa aisski'tsaahki aistamsopokokska'siwa. Ihtaisapokska'siyawa miistsi kayinnimaanistsi.Miiksi ayissomaiksi iitaipoisoyaawaniyawa iitaipahpa'piksisstakiyawa motokii. Mattohtsitao'tsitsskski'tsiyawa miiksi iiniiksi mattsitao'tsissksipistakiiyawa moostsi iitspa'kohtohpistsi oohkotokistsi otokii.
Ninaiksi aikskimayi

Gerald Tailfeathers, I'nikkssini, 1960, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
I’nikkssini, 1960, otsinanskaanistsi Glenbow Museum


Kayinnimaanistsi

O'tsatoohtsim mi pisskani iitaqihtakiiyawa oohkotoki. Tokskaistsi amostsk akai'ta'pisamitstsiiyawa. Iitaohkanaopaksiksistoohtoomiawaistsi.

Moostsi iitopaksiksistoihtsiistsi oohkotokistsi

iitapiksisiiyawa mii aaksi'ksaahkoyi otayakohtsinnisskakihpiawa. Miistsi oohkotokistsi ihtaomanistohtsapokska'si miiksi iiniiksi.
Kayinnimaanistsi

Maanistaohpawanihpiawa

Tahka moi aya'ksiisiiyawa aito'tai'piisawa mi aaksi'ksaahkoyi maataohkotssikai'piwaiksawa. Akayimmiksi ayoohsiniisiyawa. Niiksi nitaisskonakatannaani.


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.