Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Mo ksiistsikoi

Naanistsikso’kowammotsiihpinnaani

Mo ksiistsikoi

Naanistawaawahkaahpinnaani

Anniayi naanistaokakia'psspinnaan. Moksi i'naksstssimmiksi saahkomaapiiksi ki aakiikoaiksi ai'tomanistawahkayaawa.

Nitawahk'tsinnaanistsi nitokoonimannaanistsi ihta'paistotsi'piawa. Poksiistsiistsi aiponokaomitawa'siyawa ki niistsi aohkitopi. Poksiiniohkiistsi mattaiponokaomitawa'siyawa. Aakohsi'pistsi moohsistsiiksi ki pi'nitaksiistsi aipo'tsto'piawa ihtsitaikottsi'piawa matoyii. Amoksiyai atapiimi.


Atapiimiksi ihta'pistotowayawa naipisstsi ki otoki ihtsipi'ksistotowayawa ksiistsimaani. Otsinanskaan Glenbow Museum; Isstsikonistsis ihta'pistotsi'p iiniopikisi. Otsinanskaan Glenbow Museum Atapiimiksi ihta'pistotowayawa naipisstsi ki otoki ihtsipi'ksistotowayawa ksiistsimaani. Otsinanskaan Glenbow Museum

Mattstsikiksi sinaaksiiksi

Atapiimiksi ihta'pistotowayawa naipisstsi ki otoki ihtsipi'ksistotowayawa ksiistsimaani.
Otsinanskaan Glenbow Museum

Atapiimiksi ihta'pistotowayawa naipisstsi ki otoki ihtsipi'ksistotowayawa ksiistsimaani.
Otsinanskaan Glenbow Museum

Isstsikonistsis ihta’pistotsi’p iiniopikisi.
Otsinanskaan Glenbow Museum


Nitaisspommowannaani Niksisstsinnaaniksi

Iiko'siiksi aissksinima'tsiyawa oko'sowawaiksi moi stohkanao'totama'pii. Maataiksisstsspommoyiwaiksawa oko'sowawaiksi.

Ayaanisoisstoyiiminnaaniki tsahtao apihksoisstoyiiminnaaniki nitsitaomatapsstakattsspinnaan. Aakiikoaiksi aisspommoyhiiyawa oksisstowawaiksi ayaipanssimasawa, ayaokayiimskasawa, ayaihksimasawa miini, ki ayayookimaasawa. Mattsitaomatapahkanaakiyawa ki mahkanistohtaipi'ksistotsi'piawa otahkanaaksowawaistsi kaayiistsi.

Kaayiistsi ai'si'piawa ihtsitaipissatsistotsi'pi nitssistotoohsinnaanistsi. Amohk mattsiiko ki aakiikoaksi mattsitaipommowayawai.

Kaayiistsi, 20 kiipippoisstoyiistsi tatsikaahtsi, otsinanskaanistsi Glenbow Museum; Piikanioki'kaan, Aamskaapoohtsi, i'ksisakoistsi aihkssi'pi, aahkitsiwa 1890s, Glenbow Archives NA-1463-51 Kainaakii aihksimawa i'ksisakoyi, 1920s aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-879-5

Mattstsikiksi sinaaksiiksi

Kaayiistsi
Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

I’ksisakoyi ki miinistsi aiskihsi’pistsi
Glenbow Archives NA-879-5

I’ksisakoyi ki miinistsi aiskihsi’pistsi
Glenbow Archives NA-1463-51


Saahkomaapiiksi Otaisina'sato'piawa

Saahkomaapiiksi Otaisina'sato'piawa

Saahkomaapiiksi aisina'satsiiyawa ponokaomitaiksi. Kanaikskanaotonisi aomoisskimayawa iitaotoissimiipihtayawa.

Aisskskammiiyawaiksi mo ksiistsikoi ki mo ko'koi ahkitsitohkoikamosatahsawa. Mattaikskimatsiiyawa omahkokataiksi ihtayissitapiyawa aksipinnakssini ki apssi. Mattaikkayisskattsiyawa ki aisstsimotsiiyawa. Iikohtayissiyawa ki ihtaisopowatsistotowayawa issoohtsik.

Iksisst

O'sowawaiksi ki oksisstowawaiksi anniksiyai aisatsipssatsiiyawa aoka'pipokaihka'siiksi.


Mini’poka

Tokskaistsi ma tokskam pookaawa iitaomaisakakimmawa. Iitanistapaissiwa mini'pokayi. Maata'pao'takiattsawa tsahtao aamoi iikoyi maataisstotsimmaatsi. Kamakootsa'pipokayisi iikaisskaitsowohkotawa. Pokiitokoyisi a'paistotomowa ki mattai'kokato'pay. Tokskaistsi anni nistapipokayi ikaisoksinawa'siwa aomahksisi.

Aakiikoan iitsiss sinaawa otsiitokoowayi, 1910, Edward S.Curtis, Glenbow archives NA-1700-35; Aakii soka'sim, 19 kiipippoisstoyiistsi akaisamowa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum Saahkomaapisttohksisoka'sim, Siksika, 20 kiipippoisstoyiistsi maaniwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Mattstsikiksi sinaaksiiksi

Aakiikoan iitsisaopiwa otsiitokoowayi.
I'kokato'pay.
Glenbow Archives NA-1700-35

Siksikaisa-ahkomaistohksisoka'sim
Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

Aakiikoaisoka'sim
Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum


Omahksimmiksi pookaiksi

Omahksimmiksi pookaiksi aisskskammiyawa i'nakstssimmiksi mahkitsaohkoikissaiksi.

Naatsitapi Siksikaakiikoaiksi, 1930s aahkitsiwa, T.Reiss, Glenbow Archives NA-5425-53

Glenbow Archives NA-5424-53


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.