Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Aipo'tawaahtsowaohkottsiimayi kitsiihkawayinnooniksi, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Noohkiitssimmiksi Naanistsikso’kowamahpinnaani

Noohkiitsitapiwa Nitssksinowannaa

Nitsitsinipaitapiihpinnaan Noohkattsipaitapiiwa

Iikawaato’siwa kanaomianistsipi’kssiwa, saissksiimokoistsi ki ksaahkommiitapiwa. Nitayaahsaohpoka’paissiimannaaniawa.

omahkai’stoo; ksisikstaki ponoka

Mattstsikiksi sinaaksiiksi

Omahkai’stoo

Ponoka

Ksisststaki


Nitaipo’tawaahtsowaohkottsiimannaan nitsiihkawannaana

Iitokanaihtsiwa nitawahsinnaani amoi nitaya’kohtsissitapiihpinnaani. Nimaatayisstsiistotowannaana nitsiihkawannaana. Nimaataisstaahpinnaana naahkomo’tsaahsinnaaniawa. Nitaipo’tawaahtso waohkottsiimannaaniawa naahkitsoksikso’kowamahsinnaaniawa. Nitsiinaok ayiiksskska’tsi’pinnaan nitawahsinnaani. Maatsitaihtsi’pa aistamikaksipiimi.

Aipo'tawaahtsowaohkottsiimayi kitsiihkawayinnooniksi, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Issa’tsi omahkoyi ksaahkoisinaaksini (38KB)

Otsinanskaanistsi Glenbow Museum


Pomma’sini

Nitainnaisstsookakohtomootsiimannaan noohkiitsitapiwa saomaohpootsiimannaaniki.
Aamostsk nimohtaisokaikso’kowammannaaniawa. Nitaotomipo’tsiksisstoohkottsiihpinnaan.

Nitsitaisapohtomootsiihpinnaan Ihtsipaitapiyo’pa nitsitainihkatsimannaan maahkanistsissi nimohto’tsisihpinnaani.

 


A’paisstootsiiyawa

Aiksikksiksi iitaisaisskiwa nimmihtsii miistakistsi. Nitsiikohtayiiksisitapiihpinnaan. Kamaaksiiko’tsiminnaaniki nitakstsinai’tapoohpinnaan noohkiitsksaahkoyi. Nimisskitaikakawahtsowaohkottsiimannaaniawa. Nitaohkotannaaniawa iinio’ksisakoi ki otokii nitsitaipo’tohkokkinnaaniawa aiksikkssiksi.

A'psstaksini

Otsinanskaanistsi Glenbow Museum


Aiksikksiksi

Aiksikksiksi iitaisaisskiwa nimmihtsii miistakistsi. Nitsiikohtayiiksisitapiihpinnaan. Kamaaksiiko’tsiminnaaniki

nitakstsinai’tapoohpinnaan noohkiitsksaahkoyi. Nimisskitaikakawahtsowaohkottsiimannaaniawa. Nitaohkotannaaniawa iinio’ksisakoi ki otokii nitsitaipo’tohkokkinnaaniawa aiksikkssiksi.Aiksikksiksi, Otsinaanskaanistsi Glenbow Museum

Aiksikksiksi,
Otsinaanskaanistsi Glenbow Museum


Apsskotokoi

Kiwa ikakaowa anno nitsksaahkoominnaani oohhotoki naahkohtayissitapiia’tskanaani, tokskaistsi maatsitaihtsiwa anno. Aamohkaok apsskotokoyi. Apsskotokoyi anni saakokotoissko ki iikaiksisaako. Miim Aamskaapoohtsi anni Wyoming ki Ami’tsssokimi annimayi ihto’tsiwa amohk ohkotokihk.Apsskotokoi, Otsinaanskaanistsi Glenbow Museum

Apsskotokoi,
Otsinaanskaanistsi Glenbow Museum


Ponokaomitaiksi

Nitsitapiiminnaaniksi aissksinoyiwa ponokaomitay otsitsikaistapitstsihpi, iikohpokimiiyawa. Iitsainakoyimmiawa. Otaatssko’toohsawa iikitomahkimiwa ki nitanistsinihkatannaaniawa Ponokaomitaa otsi’tomanikkohkimsawa ponokaiksi ki otohkowaapssawa ni’toi imitaiksi. Iiniotoki ki i’ksisakoyi nimattohtatsowaohkottsiimanaan nitsiihkawannaana.

ponokaomitaiksi Ponokaomitaiksi

Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.