Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Nitoki'kannaani Niitaisina'sato'pi Pisskani

Nanistohtsi paitapiihpinnaani Iiniwa

Nitoki’kannaani

Niitaisina'sato'pi Pisskani

Nitsiikaohpiisspinnaan, nitayiitsittsimaahpinnaan, nitainnootaahpinnaan. Iiksiiko ki nitaohkanohkimaahpinnaan.

Ainnootayawa, ayiitsittsimayawa, aohkayiimskayawa

Nisissiksi nitaohpoksiistsinitakiimayi mi i'ksisakoyi. Nitsitaikkstsiistsini'pinnaaniawa, nitsitaihkihsi'pinnaaniawa. Miistsissk onistsiistanistsi nitaipoohtohpinnaaniawa annimai nitsitaihkihsakihpinnaan. Iikaikkamihkitsiiyawa.
Ainnootayawa, ayiitsittsimayawa, aohkayiimskayawa

Gerald Tailfeathers, Issto'ksisako, 1960, otsinanskaan Glenbow Museum; Piikanioki'kaani, Aamskaapoohtsi, aihksimayawa i'ksisakoyi aatoksipistayawa, 1890s aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-1463-51 Kainaakii aihkihsimawa i'ksisakoyi, 1920s aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-879-5

Mattstsikiksi sinaaksiiksi

Gerald Tailfeathers,
Issto'ksisako, 1960,
Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

Glenbow Archives NA-879-5

Glenbow Archives NA-1463-51


Nitainnootaahpinnaan

Nikso'kowaiksi nitsiikaikkamiistsini'pinnaan motokisi. Nimaataomaikkstssiistsini'pinnaana tsaahtao nimaatawao'ni'pinnaana. Ihtayiistapi piinihkayawa ayaisatsini'kiawa.

Iikaisamowa niitaotoi'tsikatahpi otokiiksi. Nimaataistamohpiistapotoi'tsikatannaana otokiiksi annim.
Nitainnootaahpinnaan

Kainaakii aipaninnatsiwa atokis miim Kainaissksaahkoyi, 1931, T.Reiss, Glenbow Archives NA-5425-137; Kainaakii, aipanssiwa, 1904, Glenbow Archives NA-2313-16

Glenbow Archives NA-5425-137

Glenbow Archives NA-2313-16


Aisatoksinihtayawa

Miistsi moohkiistsi iikaisskaito'tstsi'piawa issii. Issii ihpawa'sokohto'p sakksisakimaani ki miini ihtayookimayawa. Anniayi aowatoomiawa moostsi isstaato'siistsi.

Niitao'tsimiawa moi issii awaakohtsimiawa miistsi moohkiitsi. Aotoomatanimiawa moi ksaahkoyi iitsitao'takohtoomiawa omistsk mookoanistsi moi mahkitsinnisi aohkii. Aohkii iitsitaisapa'soyinni'p mi atanaakihsini. Oohkotoki aikaisstsainssi'pi ki annistsayi mi aohkii iitaisoyiipo'tsi'piawa. Itawaakotsiwa moi aohki ki miistsi moohkiistsi iitaisahpihtsiyawa ki issii iitaisstsitsiwa. Aohkii iitaokahsikimiwa. Annimayi iitao'tsimiawai.
Aisatoksinihtayawa

 


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.