Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Maanistaokanipoihpi Iiniiksi

Nanistohtsi paitapiihpinnaani Iiniwa

Iiniwa

Iiniwa Nimohtaipaitapiihpinnaan
Nitsitaisapinnakihpinnaaniksi,nimohtaokoihpinnaanistsi ki nimohtayissitapiihpiiya'tspinnaanistsi ihtohkanao'tstsiiyawa iiniwa.

Maanistaokanipoihpi Iiniiksi

Mattayiistapoh pokohkanipoyii skiimiksi, onistaahsiksi, ni'tsstoyiimiiksi, ki naato'kisstoyiimiiksi. Anni niita'paissiiyawa ihkanaohpapiimmotsiiksi. Ma tokskam skiim iitainawa'siwa. Annayi aotoomowa aisawai'poyisawa. Mattaotoomowa aotoisimisawa aohkii.
Maanistaokanipoihpi Iiniiksi

Stamikiksi

Stamikiksi iikawaakaowa otsitai'tsita'paisspiawa. Mo, aisamiiposi iitaitsinomaahkayawa miiksi mattstsikiksi. Iitsitao'tsipoyiiyawa skiimiksi.

Maanistaisspimihpiawa
Naato'kiomahksiksikkaysini ainako'tsitsksipimiiyawa.

Maanistaisssoksi'pi
Ni'tomahkssokoyi naanistaissokimm anni iitayissksimmao'pi.

Maanistaikkayayihpi
Nitsikaomahksikinak I nitsiikaikkayayi.

Maanistaipisspohpai'piihpi
Nitsiikaipisspohpai'pi ki ni'tomahksiksikkaysini naanistaohkottsipisspohpai'pi kami kakitaipoyiiniki.
Maanistaokanipoihpi Iiniiksi


Iiniwa

Nitaokskoo

Iikaisspiksimmoyisi nottsikiistsi anni nitaokskoipoihpi. Aita'psstoyiisi nimaatohtaikokitspa. Nitsiikohtaiki'nss maatohtaisisapo'kohpiwa isstoyii.
1

Nootskinayiiksi

Nootskinayiiksi maatainno'simaiksawa. Iikitapsoka'psiyawa i'tsskaani ki naahkanistaisskiti'tsaahpi nitaiksikiowai'pisskotookinnaaniksi.
2


Nowapsspiksi

Kiwa nimaataotatsoksaapihpa, nitsiikkaipiiyaap. Naato'kiaasi naanistaipiiyaap.
3

Nootsistsiikiiksi

Nootsistsiikiiksi iiktaiksisaikimmiawa nitsiikohtaisoki'tsinimmahpinnaan ai'koonskosi nitsitaohkoyi'kahpinnaan saissksiimokoyi.
4Naanistohtayissitapiihpinnaani Iiniwa


Iiniwa

Owayo'kaanistsi

Aawanaaniksi ihta'paisstotowayaawa stamiksowayo'kaani. Saomaihkihsahkiawa iitaisapihtakio'piawa pokoohkotoki.
1

Awanaan, 20 kiipippoisstoyiistsi taksikaahtsim, otsinanskaanistsi Glenbow Museum Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

Mookoani ki mowapahkisi

Nitsitaisapinnankihpinnaani mookoanistsi ki mowapahkiistsi otsawaisisapottsawa. Iikohkowaapsiyawa, aohkii ki oya'pi nitsitaisapinnimahpinnaaniawa.
2

Isoohkamaa'tsis ihta'pistotowa iiniowapahkisi, 20 kiipippoisstoyiistsi maanomatapihtsiwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum
Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

Okkoyihkinssini

Ihtaikottsi'pi kitsi'tannoonistsi. Mattohtao'piimskao'piawa.
3

Skull

The skull was an altar at our ceremonies.
4


Matsiniiksi

Matsiniiksi aihkihsayi ki ihtsitawaatowa'pso'piawa mo akoka'tssini.
5

A'sipiiksi

A'sipiiksi ihtaipo'tstsii apootstsiinayiisini ki moohkiistsi. A'sipiiksi nitaisao'towannaani nimohtsitawaahkanaakihpinnaaniawa.
6


O'sak

Omi otsitohkittsimihpi anni i'ksisakoyi iikaomayaahsiwa.
7Motokiiksi

Motokiiksi niitohtayissitapiiyo'piawa:

 • ihtaotahpikaohsso'piawa
 • ihtaisi'kaahkao'piawa
 • ihtaokskowaopiawa
 • isstoitsikini(moi okkoyi aipststo'p)
 • ottsikiistsi stotokii ihta'paistotakio'p awo'taani
 • ihtaokoyo'piawa
 • ihta'paistotakio'piawa sootsimaani
 • nitsowahsinnaani ki nitsistotoohsinnaanistsi
 • asonopa'tsiistsi apssiistsi

8

D.B. Robinson, Sapo-Omok-Sokah, 1875-76,Otsinanskaanistsi Glenbow Museum; Sootsimaan, 20 kiipippoisstoyiistsi maaniwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum Sootsimaan, 20 kiipippoisstoyiistsi maaniwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

D.B. Robinson,
Sapo-Omok-Sokah,
1875-76,
Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum


Moohsoyisi

Moohsoyisi ihtayoohsinayi soissksissiiksi. Tokskaistsi mattohtai siisstsi'pi oohkotokistsi ayaisstsiisawa.
9

Iiniohsoyis, 20 kiipippoisstoyiistsi maanomatapihtsiwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum Otsinanskaanistsi
Glenbow Museum

Opi, osstoksisi, matsinii

Aamostsi mattao'wato'piawa. Opi mattohtaikkiniistotowayi motokiiksi.
10

Mootskina'yiiksi

Horns were used for:

 • ihtaohko'sskao'piawa
 • ihtaottakio'piawa
 • iitaisapinnakio'piawa aawakkso'paani
 • ihtaisttsomo'kihkao'piawa
 • ihtawaawattsipohto'p pakoyittsi
11

Opsto'kinsini

Nitaohkanaowato'pinnaani opsto'kinsini. Otookistsi nitao'ksowatoohpinnaaniawa nitssakaksowahsinnaaniawa.
12

Moohkiistsi

Moohkiistsi ainnohto'piawa iitaohkakoyiiwa issii.
13


Moohsistsiiksi

Moohsistssiiksi mattainihtsayawa ihtsitaokspanisttso'piawa. Mattohtai saittsikihtao'piawa ki ihtaissksini'p aitstsi'ki i'to'yi.
14

 


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.