Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Nitsitsspiipaitapiihpinnaani

Aisaiksistto

isstainowainiki kitahksini’sowayi nitawahsinnaani manistsinattspi anohk ksiistsikoihk ki kitahkitohkoissksinissowayi nipaitapiisinnaani issa’tsit aamostsi saiksisttoohsiistsi.

Mookoansiistsi

Mookoansiistsi iitsitstsiyawa Katoyissa otsitsipa’kiikinitahpi niisk isstonnatsi pi’kssiisk otayaisstonnatska’satahsi otapi’sin. Osskitsipahpi mattohtsitstsiwa Osskitsipahpiistak miim Aamsskaapoohtsi. Ottsiistsi Mookoansiistsi ihtsiistapitsitsiiyawa. Niiposi Kainawa iitawaakoka’tsiwa annom.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (13sec, 875Kb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (13sec, 534Kb)

Aisinai’pi

Katoyissa iitsitotoissikopiwa katoyissiksi noom otainstayistotsissi. Aikkamsoksipookakiwa iitsitaisinaakiwa annistsi oohkotokistsi iitaikayissanikkiwa otaya’kanistsihpi. Aamostsik omahkakaisstoyiistsik kiistonnoona noohkattsitsinaakio’piawa. Miiksistainaistotowa Katoyissa maanistsspommookihpi.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (1m 13sec, 3.8Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (1m 13sec, 2.3Mb)


Saokiistsi

Iikakaomia’nistsi saissksiimokoistsi iitaisaissskiyawa saokiistsi. Kamihkitsaahkosi tokskaistsi maatatsitaisaisskiwaistsawa. Niik aisootasi mattsitaissksaisskiyawa. Kanaomia’nistsi pi’kssiiksi iita’paissiyawai.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (1m 17sec, 4.1Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (1m 17sec, 2.4Mb)

Omahkai’stoowa Otsitoyiisspi

Ksiistsikomma otsitsitapikamo’satahpi kitaakiiminnoon Ninastakoyi Omahkai’stoowa iitaniwa maahkssko’towahsai. Iitomo’tsiwa ksiistsikomm. Anohk ksiistsikoihk iina’nato’pistsi ninaimsskaahkoyinnimaanistsi ihtaissksinowa ksiistsikomma ki omahkai’stoowa.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (38sec, 2.8Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (38sec, 1.3Mb)


Iitaisstoyiimio’pi

Saokii iikaisstoyiwa aotsstoyiisi ayaisoposi ki ayayaahki’tsimiisi koonskoyi. Iikaikkamo’tsimayi matapiiksi isstoyiisi. Kitsitapiiminnooniksi iitainsainnisttotsiiyawa aisstoyiisi iitao’taki’kayawa aohkii ki otsitsiistskohpi. Animai ninaiksi ihtaota’pikskimayawa.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (45sec, 2.4Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (45sec, 1.5Mb)

Niitoyiistsi Niitaya’kokiiwato’pi

Niitoyiistsi iikaisakaka’piyawa. Iikaikinniyawa isstoyiisi ki iikaisstoyiiyawa niiposi. Iimakanistsskai’soposi kiipippaasi maataikoohpapoka’waistsawa. A’paipohtoohpiawa ki iikaikkamipoohto’piawa ki iikattaikkamopakiiyo’p. Kiwa anohk ayaapiokooyo’p aisakiaya’kokiiyo’p tokskaistsi aaksipi’ka’pso’ki.

Otsinansskaanistsi Glenbow Archives, Okan, 1961

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (1m 41sec, 5.4Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (1m 41sec, 3.1Mb)


Pi’ksikahtsini

Misstanistsisam omahksikiipippoisstoyihpi aanistsi samina’nato’pi pi’ksikahtssini. Naapiowa mattohtsitsinika’siwa pi’ksikahtssini. Anohk ksiistsikoihk iiko’totama’pii pi’ksikahtsiistsi. Ma akstsinaitaapssoksiwa akitaisoksipi’ksikahtsiwa.

Otsinanskaanistsi Glenbow Archives, Okan, 1961

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (59sec, 2.9Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (59sec, 1.9Mb)

Transcription:
Pi’ksikahtssini ihtaomiisi tokskammiksi, a’paisskattsiiyawa.

Nisoi miistsiistsi ihtayissitlapiiyo’pi, naato’kaistsi aisskskoi’pi, naato’kaistsi maataisskskoi’pa. Ma aisapaniwa a’kstsinai’sapanistoom tsiya omohtapihtsihpi maatsskskoi’pistsi.

Kamisto’kii sapaniisi, otohpokssiimaiksi iimo’tsaakii. Iitayinnimiawa miistsiistsi. Kanaisapanistahki iitawa’tstakiwa ihtaokstsimao’pi. Iitoomohkanao’tsima ihtaokstsimao’pistsi annayi iimo’tsaakiwa.

Oohkotokiksi

Ai’samoyi Naapiowa iihkotsiwa omaaai mi oohkotok iinaatsitssksipaootoyiwai. Iitoki’takiwa ma oohkotok iitoksisaisskoyiwa Naapii. Aistamohkanaisaopinim omohtsinaka’sspi. Miiksi soohksiisiimsstamiksi otsitsspommok iitaniitohpattssistoyiiyawa mi oohkotok. Stohkanaomahksimma oohkotoka anohk miim Okotoks annamaok saakiitaihtsiwa.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (55sec, 2.9Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (55sec, 1.8Mb)Aakii Pisskan

Kaitapiitsiniksiistsi iitssitsinika’siwa maanistsi’tomanistaopihpi aakiiksi ki ninaiksi. Annim otsito’taaatsiihpiawa annimaok aakiiksi otsitaipisskihpiawa. Anohk niitainihkato’p Aakii Pisskan. Miiksi aakiiksi iitohkanisiiko’toyiiyawa otsinaimowawaiksi. Ma Naapiowa otomaisstatsimohsspi ihtsi’tsitohksimawa.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (50sec, 2.6Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (50sec, 1.6Mb)

Iiniwa

Iiniwa iiksskaipoohsapo’totama’psiwa. Iimatohtaohkanao’tsi’p niyai aya’kohtsissitapiiyo’pi. Aistamohtsi’ki’p ksaahkoyi anni niitsskai’nammiawa. Naato’kiiksistsikoyi tokskaistsi niitaisama’kohtssopokitskoyawa nitoki’kannaanistsi. Anohk naamanistsimmi iitaopiiksi iitaissikao’pistsi tsahtao iitaistawatahpiawa.

Isssa’tsit aikkamsaiksistto (2.9Mb)
Issa’tsi Windows Media saiksisttohsini (2.8Mb)


Spoohtsi  

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.