Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Aipookakinnaaniki

Naanistsikso’kowammotsiihpinnaani

Aipookakinnaaniki

Nitayaaksistotoohsspinnaan

Aiksistatsimoihkasawa nitsitaohkanayaakssistotoohsspinnaan. Ipanssayi ponokaotokis nitsistotoohsinnaanistsi ihta'paistotsi'piawa.

Ninaiksi ki saahkomaapiiksi aisttohksisoka'simiiyawa, iitaitsiiyawa ki itayo'kimaa'tsiyawa. Nimattai'tsitsikinihpinnaan. Aakiiksi ki aakiikoaiksi ni'tsii asoka'simi aisapskaohsiyawa. Mattaisahksikanssiyawa ki iitai'tsitsikiniyawa.


Ihtsipi'ksistotsi'p kaayiistsi moi Siksikaisttohksisoka'sim, 19 kiipippoisstoyiistsi akaisamsiwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum; Aakii soka'sim, 19 kiipippoisstoyiistsi akaisamsiwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Istohksisoka'sim
Otsinanskaan Glenbow Museum

Aakiisoka’simi
Otsinanskaan Glenbow Museum


Nitaotspinnaan

Ninaiksi aohkanaotootsiipiiyawa saahkomaapiiksi. Iimakomaisstoyiisi, mattaotootsimmiawa. Nitsiikohtayisspinnaan.

Amato'simaani

Iipisowaahsiiyi aisaisskapisi pinaapohtsi, iitaomatapihtsiwa mo ksiistsikoi. Miistsi isstsiistsi nimohtao'tak sakiaiksistoyi nitsitsitaohto'p nitsitawaatowa'psspinnaani. Sipatsimoyi nimohtsitawaamto'sim. Aitohkanayiisi moi si'tsii iitawaatoyiistotsi'p nookonnaani. Ni'toi nitsitapiiminnaaniksi. Ninaiksi

Iitawaatoyiinihkiyawa iitaiki'tsimiiyawa naato'si maahkspihtsissi naahkitssoksiksistsikomsinnaani. Nitaohkanaikkskopihpinnaan awaatsimoihkasawa.Nitaya'kihkiniihpinnaan

Ninsstsinnaaniksi aya'kihkininniyawa ki iitaippotsipistomoyiiyawa i'naksstssimmiksi. Niksisstsinnaana aya'kihkininniwa ninnaan o'tokaani ki ostoi noohkattsitaippotsipistawa.

Nitaakiiminnaaniksi aisto'kayi otsippotsipistaanowawaistsi.

Tokskammiksi ninaiksi aitotoisapa'kihkiniiyawa otsitapiimowawaiksi tsahtao ni'toi otakkaamowawaiksi.

Tokskammiksi ninaiksi aohkinayo'siyawa mo onskiowawaistsi iitayissistsiyawa. Ihtaissksini'p otsinaimsskainaysawa.

Niokskaippotsipistaani ihtainikato'sato'p iyookskaohkawayo'si (Piikani, Kainai, ki Siksika)
Ayaahsikamo'saakii, Siksika, 1930s aahkitsiwa, T.Reiss, Glenbow Archives NA-5425-43; Piitapssi, Kainai, 1927, T.J. Hileman, Aamskaapoohtsi, Glenbow Archives NB-21-4 Aapaohsoyis, 1927, T.J.Hileman, Aamskaapoohtsi, Glenbow Archives NB-21-38

Mattstsikiksi sinaaksiiksi


Glenbow Archives NA-5425-43

Glenbow Archives NB-21-38

Glenbow Archives NB-21-4


Iiko’siiksi

Iiko'siiksi aissksinima'tsiyawa oko'sowawaiksi moi stohkanao'totama'pii. Maataiksisstsspommoyiwaiksawa oko'sowawaiksi.Poisskinaksini

Nitaohpoisskinotspinnaan kanaiksistsikosi. A’saani nitsitapiiminnaaniksi tsahtao naahsinnaaniksi nimohtaohpoisskinokinnaaniawa. Mostsissk a'saanistsi ihpawa'sokohtoohpiawa issii. Nimohtawaatoyiistotootspinnaaniawa. Ihtsaawai'tsi noisstosinnaanistsi mo niiposi ki ihtswaihkitsiiyawa mo isstoyiisi.Winhold Reiss, Big Bull in sacred headdress, n.d., Otsinanskaan Glenbow Museum; Winhold Reiss. Double Steel and Two Cutter, n.d., Otsinanskaan Glenbow Museum

Winhold Reiss,
Big Bull in sacred headdress,
n.d.
Otsinanskaan Glenbow Museum

Winhold Reiss.
Double Steel and Two Cutter,
n.d.
Otsinanskaan Glenbow Museum


Naanistaoihpinnaani

Isstsiiwa'sini aawa'sokohpattsiip iitai'takomatapohpakoyittsiwa. Iitaisspototao'p.

Kamsaawakao'si miistsiistsi nisskaninnaaniksi iitaotohkatayawa iitaotoohkohtayawa. Niksisstsinnaana iitawao'ksisakao'siwa ki nitsitayiisookinnaan kayii, miini ki mookimaani . Nitawattaisspommohsspinnaan. Otsitsisttso'kinihpi matapiwa iitaoyiwa.Sootsimaani, Otsinanskaan Glenbow Museum

Sootsimaani
Otsinanskaan Glenbow Museum


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.