Niitsitapiisini: Our Way of Life Nookonnaani

 

Stamikiksi Aikskimatayi

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Stamikiksi Aikskimatayi

Aokosi ikitaisoksikskimatayi stamikiksi akaomahkimiiksi. Otokioowawaiksi ikayissi. Ikohtaisoka'pistotakio'piawa awo'taani ki sootsimaani. Ponokaotokiiksi aipanssayaw ihtsitaistotoohsa'-tskao'piawa. Iiniotokiiksi itayaanskatayawa saomo'tsstoyiisi.

Iiniawo'taan

Ma akaistamik anno ottsikisi animai iitaohkanayootokiwa. Onnasina anniayi ihta'paistotakiwa awo'taani. Maatsitstsi'pa apssi ahksiistokinimmi anni awo'taani. Tokskaistsi awakkso'paiksi maatoohkataistokinimmaiksawa aamostsk awo'taanistsi.
Iiniawo'taan

Iiniawo'taan, 1935 aahkitsiwa, Otsinanskaan Glenbow Museum

Otsinanskaan Glenbow Museum


Stamikiksi Aikskimatayi

Stamikiksi ayiistapi'ta'paissiiyawa maataisskahsaitsinomaahkawaiksawa mooksi mattstsikiksi iinii. Ai'samiiposi iitaitsinomaahkayawa iita'paisskoyiiyawa skiimiksi maahkitsito'tsipoisawaiksi. Annikayi iitaisoksikskimatayawa. O'ksisakowayi iikayosstsikinayiwa. Ootokiowawaiksi aitsspiksiyawa ki iikaisoka'psiiyawa.
Iiniiwa

Ponoka

Ponokawa annikskao'ki niiksisk kaawa'pomaahkaiksi aanistsp aahkaowatahsawa, ihsistsiikiniiyawa ki iitskinayiiyawa.(Akstook Mookoyoohsokoyi niitsitsinikato'pi.) Manistapi'tokska'piawa niitai'nitayawa. Nitaakiiminnaaniksi ihtaihksimayawa i'ksisakoyi staahtao aisstsihkiitatoomiawaistsi.

Stamikiksi ai'ta'ko'yaa maakawakayimmaiksawa. Miiksi ski'miksi anniksiyai aawakayimmiawa manistai'tomanistoohpiawa. I'nakimiiksi aisaakiito'ta'paissiiyawa oksisstowawaiksi. Aoko'si stamikiksi ihtsitai'tsskayawa ski'miksi otayakito'tsipoihpiawa.

Ponokaotokiksi aotsitssksspiksiiyawa awakaasotoki ki ao'tsitsksisamihtsi ihtsisoka'sskaopistsi, ihtsisttohksisoka'sskaopistsi tsaahto ihtsitsikihkao'pistsi. Maatanistayissiwaiksaw ni'toi iinio'toki ki ikaikkamsatsinayawa, iitawanssayawa ki iikaikkamahkanayawa.
PonokaSootsimaanistsi

Stamiksootokiiksi otayissawa ihtaitapsoka'psiiyawa ahkohta'paistotakio'sawa iitaisapinnimao'pi, sootsimaani. Otsawaisisapo'soisi anni nistapotokiiksi ihtsitaisapinnimao'piawa aowahsini ki astotoohsa'pi.
Sootsimaanistsi

Sootsimaan, 20 kiipippoisstoyi maanomatapihtsiwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinanskaan Glenbow Museum


"Akaomatapay aisstoiko'koowa ki niipistsi akaomatapotahkoinattsiiyawa."
Niita'paisttotso'pi

"Apinakosi miistakistsi akitapohtoisttotso'piawa. Akitsisowaihtsayi mansstaamiksi saomao'tsstoyiisi."
Niita'paisttotso'pi


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.