Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Isstoyi aitapsopowatsistotoohso'p

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Isstoyi aitapsopowatsistotoohso'p

Maanistap samiksistsikohpi, otapi'sina itomatapi tapisttotsiwa otsitaisstoyiimihpi. Miistakistsi itaotoika'kiakiiyawa mansstaami itaisawaihtsi'yawa akaoksiksimmiksi. Mattsitaisawaihtsi'yawa akaikaissiiksi motokiiksi omohtayiitokoihpiawa.

Ayiinstaahkao'p

Aisam o'kosi nitsitaotoika'kiakihpinnaan mansstaami. Amoksk apahtokiksi ikaokamspssaissksoyiiyawa ki maataispiko'taksiksimmaiksawa. Annihkayi ihtaomaitapsoka'psiyawa ahkohtayiinstaahkao'sawa.

Aohkanaopitsini'ki otokssksi, aitsinniokamo'tssii nomansstaaminaaniksi. Amoksi miistsiiksi iitamitaisaissksoyiiyawa

Miistakistsi annistsi spahkoistsi, ki Kai'skaahpohsoyis ki omistsi niistsiskayi iitsinnaapihtsi spahkoyi. Amostsimai iitayiinstaahkao'p aikaissisi komansstaaminnooniksi.
Ayiinstaahkao'p

Spahkoistsi Aamskaapoohtsi Ihtsspomihtawa Glenbow Museum
   

Imitaiksi

Imitaiksi akaisamohpoka'paissiimiyawa matapii. Aisskska'tsimiawa ki'kaanistsi, aohkatsiiyawa noohkiitssimmiksi. Nitsiikaika'psspommookinaaniawa ayaikskimannaaniki, aohkoiskiyawa ki aiko'kso'koyiiyawa kaawa'pomaahkaiksi. Aotsistapi'toyiiyawa matapiiksi ayai'poyisaiksi.

Otsaomiitaihtsissi ponokaomitaiksi, imitaiksi aohkanaohpa'toomiawa pi'kaanistsi. Iitaonistsiiyo'pi imitaiksi iitaohkotto'tsitskssokohpa'takiiyawa kaakito'tsissksipi'kiawa.
Imitaiksi

 


"Akaotsstoyiwa. Akitsstoyiimio'pi akitapisttotso'p omi pinii'toohtsi omohtsikoyiihpi niitahtayi."
Niita'paisttotso'pi

"Pinii'toohtsi omohtsikoyiihpi niitahtayi aksikinniwa ki iikakaowa miistsisi akohtototao'pi. Akakaitapii ihto'tsitapiiyo'piksi iipo'toki'kaiksi."
Niita'paisttotso'pi


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.