Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Okonokistsi Oissato'pi

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Okonokistsi Oissato'pi

Maanistap samiksistsikohpi, niitapawaakaoyi saissksiimokoistsi ai'tsiistsi. Nitaisskahsa'paokakio'sato'pinnaani niistsisskayi okonoki itaisaisskiiyawa kawahkoistsi. Itaihtsi aawaakayiinskoistsi. Ikaikkamisawai'ksistsiko. Nitsiikaikkama'psspinnaan nimaatayoisstsito'toohpinnaana niyai itakayiinsko.

Otsitaoki'kaahpiawa

Kitsitapiiminnoona ikaika'pisowaiisttotsiwa. Maatai ksissta'pita'paisttotsiwa. Issksinimmiawa otsitawaakaohpi miinistsi ki otsita'kohkoikskimiaahpiawa. Mooksi ihto'tsitapiiyo'piksi aipo'taitsinikootsiyawa aamoi maanistsihpi otsita'paitapiihpiawa. Moostsi itsisowao'ki'kao'pistsi ikaisokokakioopaato'piawa.

Ihto'tsitapiiyo'piksi itaotoki'kayawa niitahtaistsi ki maksisskommiksi. Otsita'kohka'kisspiawa ki otsita'kohkoototaahkaahpiawa ki itsawaakohkoisatsistotowahpiawa annimayi itaoki'kayawa.
Niitoyiis

Kainaakii imitaonistsiwa, 1924 aahkitsiwa, W.J.Oliver, Glenbow Archives NA-1093-2

Glenbow Archives NA-1093-2

   

Aoissato'pi okonokistsi

Moksi aakiiksi ayaoissatoosawa okonokistsi

ninaiksi itaisskska'takiyawa kama'pitsitstsi'ki noohkiitssimmi. Miinistsi itaisitsa'soyinni'piawa ksaahkoyi itaihkihsi'piawa.

Okonokistsi ikitapsoka'piyawa koistominnoonistsi ihtaisoksistomio'piawa. Anihkayi matapiwa ikohtainai'tsimaistsi. Okonokistsi aihkihksi'piawa ihpitawa'sokohto'piawa sa'ksisakimaani ki issisi ihtsitayookimao'piawa. Mookimaani ihtaikamotao'p aisawattohko'yoki maano'ksisakoyi. Mattohtao koopskao'pi okonokistsi. Ayaoissato'ki mostsi miinistsi itawaatsimihka'sato'piawa. Itaiksimatsi'tsi'piawa.
Aoissato'pi okonokistsi

Annora Brown, Okonoki(Amelanchier alnifolia) (sopoya'psinaaksin), 1959, Otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Annora Brown,
Okonoki(Amelanchier alnifolia) (sopoya’psinaaksin), 1959,
Otsinanskaanistsi Glenbow Museum

   

Niitaisamohto'pi miinistsi

Ihkihsi'pistsi miinistsi itaisapohtoohpiawa sootsimaanists. Sootsimaanistsi ihta'paistotsihpiawa otsitaisoipokayihpi awakasiiksi tsaahtao iiniowapahkisi.
Niitaisamohto'pi miinistsi

Sootsimaan ihta'pistotsi'p awakasotokis saomaitapiiwa'sisi, 20 kiipippoisstoyi, Otsinanskaanistsi Glenbow Museum; Soohkama'tsis ihta'pistotsi'p iiniowapahkisi, 20 klipippoisstoyi, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinaanskaan
Glenbow Museum


Motokiiksi aipaanssayi

Aakiiksi aihkihssimayawa, aipaanssiyawa motokiiksi ki awahkanaakiyawa. Kana'paisiisi aipaanssakiyawa ki awaahkanaakiyawa astotoohsi.
Motokiiksi aipaanssayi

Kainaakii itaipanniwa Kainaissksaahkoyi, 1931, T.Reiss, Glenbow Archives NA-5425-137; Kainaakii aipanniwa, 1904, Glenbow Archives NA-2313-16

Glenbow Archives NA-5425-137

Glenbow Archives NA-2313-16


Saipsstaaksini

Iiniotokiiksi ihtaisaipsstaakatayawa siksiikokiinis.
Saipsstaaksini

Isstaoka'tsiiksi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Ihtsspomihtawa Glenbow Museum


"Akaawaanii naatoinaiksi akitakoka'tsso'pi."
Niita'paisttotso'pi

"Apinakosi akitstsisttotso'p."
Niita'paisttotso'pi


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.