Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Ai'saokisttotso'p

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Ai'saokisttotso'p

Aomatap samiksistsiko, nitsitaissa'tsi'pinnaan saissksiimokoyi moi kamikayiiposi. Maan saissksiimokoyi ihtsaokioowa iiniwa, itsa'kapaatoom kawahkoistsi ki isttsoohtsim sinatstsikskoyi. Nitsitohpo'kisttotspinnaaniaawa, noohkattsit saokisttotspinnaan.

Ninaiksi aikskimayi

Nina'sina aisskahsa'paikskimawa iinii, awakasi, ki ponoka. Amokskayi stohkanai soka'pssiya aahkaowatahsa. Nina'sina mattaiskska'tsim anno kitawahsinnooni noohkiitsimmiksi mahkstai'pissawa.
Ninaiksi aikskimayi

Niokskaitapiiksi Piikaniinaiksi ihkitopiiyawa, 1900, Edward S.Curtis, Glenbow Archives NA-1700-139

Glenbow Archives NA-17000139


Awaataniayi misisaiksi

Ihtaikskamiwa matapiwa amoksi awaataniayi niitainihkatayawa misisa. Anihkay ikohtao'totamimmiyawaiksi. Mattohtaitsiipokoihtao'piawa. Aisiiko'towahkiawa iitaihkssayawa isstoyiisi ihtsitayissitapiiyo'piawa.
Awaataniayi misisaiksi

Iiniiksi Aomooosi

Iiniwa saokioohtsi aitapomaahkasi, aisa'kapaatosi kawahkoistsi ki spahkoistsi itaohkanomaahkawa, itaomoowa.
Iiniiksi Aomooosi


Aakiiksi aipanssiyawa motokiiksi

Aakiiksi ao'tsitskohtsisina'siyawa motokiiksi. Maanistapiksistoyihpi iitaotoi'tsikatsiiyaawa iiniotokiiksi, awakaasootokiiksi, ki ponokaotokiiksi.

Niitaiksikka'pistotowahpi ki nitaipaninnatahpi motokiiksi ikaisama'piwa. Ikomspika'piwa ki maatakohkottsikaksikippitanisttotsi'paistsawa. Aakiiksi aikaisspommootsiyawa, ihtaisoksikso'kowammotsiyawa. Kana'paisisi aakiiksi ihtaistotoohsa'tskaya motokiiksi tsaahtao ihtai'tokoisskayawaistsi.
Aakiiksi aipanssiyawa motokiiksi

Kainaakii itaipanniwa Kainaissksaahkoyi, 1931, T.Reiss, Glenbow Archives NA-5425-137; Kainaakii aipanniwa, 1904, Glenbow Archives NA-2313-16

Glenbow Archives NA-5425-137

Glenbow Archives NA-2313-16


Saipstaahkaani

Aiistsitsaohkomisi ksiistsikomma saaomayiistapisamosi ninaimsskaiksi itaisaipstaahkayawa. Ksiistsikomma itainihkatsimatawa maahkaisoksiksistsikohsi, maahkakawahsi sootayi, ki maahk soksstoyiimsi otapi'sina. Ookstook Ksiistsikomma otsitsitsinika'sspi.
Niitoyiis

Iyaohkimiiyaahkoyinnimaan

Iyaohkimiiyaahkoyinnimaanistsi itaikawai'piksi'piawa aisawattsikokotosi niitahtayiists. Aamostsk naatowa'piistsi ihtao'tssksini'p niitsitsinsso'pi niipaitapiisini. Maanistsitsinika'sspi ksisskstakiiwa tamokstook kitahkitakkiohkoissksini'powawa.
Niitoyiis


Niitaihkssimao'pi

Iinio'ksisakoyi ayiitsittsimato'p ki mostsi iitsittsimaanistsi itsitaisoksissto'piawa aapitsikamaatsisi. Ikitaikkamihkitsiiyawa ksiistoyii.
Niitaihkssimao'pi

Kainaakii aihkihsimawa i'ksisakoyi, 1920s aahkitsiwa, Glenbow Archjves NA-879-5; Aki'kaanistsi,Piikani,Aamskaapoohtsi, I'ksisakoyi aihkssi'pi, aatoksipistayawa, 1890s aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-1463-51 Aisi'tssi'p I'ksisakoyi, 19 kiipippoisstoyi maanomatapihtsi, Glenbow Archives NA-3322-22

Glenbow Archives NA-879-5

Glenbow Archives NA-3322-22

Glenbow Archives NA-1463-51


Apssiiksi

A'pistsisskitsisi apssiiksi itaissksini'p stamikiksi okaisa'kapoohsawa, okaisaokioohsawa. Ikaisahkiiwa mo otsitayahsspiawa. Oto'ksisakoomowayi iikitayosstsikinayiwa ki maatoohkattsitayaahsiwa maanistapisam iipohpi. Annikaok otsitsitao'tsipoihpiawa skiimiksi.
Apssiiksi

Aapaiksi ki Aaatsistaiksi

Maanistapiksistoyihpi niitapawaakayimmi kawa'pomaahkaiksi aisaokiomaahkayawa. Iitaisaomaahkatoomiawa kawahkoistsi ki atsowa'sskoyi. Aapaiksi ki aaatsistaiksi iitaotahkoi'miyawa ayiiposi maatatsitai ksikkimiwaiksawa.
Niitoyiis


Sootsimaanistsi

Kayiistsi ki miinistsi itaisapohtoohpiawa sootsimaanistsi.
Sootsimaanistsi

Sootsimaan, 20 kiipippoisstoyi maanomatapihtsiwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinaanskaan
Glenbow Museum


"Anohkayi iitai'tsi okonokistsii. Kawahkoistsi iikitaisskainattsi miinistsi maataistsinaapisttotso'pa. Anohk niipoihk iikihkitsiwa ki maatoohkakaowa miinistsi. Aapatohsoohtsi iitakaoyawa."
Niita'paisttotso'pi

"Iikomaipiihtsiwa otsitsiinskohpi ki iikomspika'piwa aahkawaomaahkao'si mo ksiistsikoi. Akitapo'tsatsisttotso'pi otsitakaohpi miinistsi."
Niita'paisttotso'pi


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.