Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Iitaisstoyiimio'pi

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Iitaisstoyiimio'pi

Aotsstoyiisi, otapi'sina iitainni'tsisttotsiwa kawahkoistsi ki niitahayistsi aitapakkisttotsiwa. Spahkoistsi mattaitapisttotisiwa. Aitapo'tsatsisttotsiiyawa aohkiists ki otsita'ksskaohkoohkohtahpiawa. Kamo'tsskaohpotasi kamimmikosi, otokssksi a'siitsiksimmiksi anniksiyai akayiisowayi ponokaomitaiksi.

Aistotoohsa'tskao'pi

Mo isstoyisi iikaomaisstoyiwa maahkitai sina'satahsawa otokiiksi, mahkitaohpaaninnimaaniawa. Annikayi aakiiksi iitawaahkanakiiyawa astotoohssini.

Pookaiksi iitaistawa'sskihtsimiawa otsistotoohsowawaistsi. Ninaiksi ki aakiiksi noohkattsitai kaisi otsistotoohsowawaistsi. Moi miaahkoyi ihtawaonihkayi kitsiitsitsikinnoonistsi. Aakiiksi iikohtaitsiihka'siyawa otahkanaakssowawaistsi. Tokskaistsi ma maanistsipi'ksistotsihpi otahkanaakssini mattainnaohkottsiiyawa. Makoyoohsokoyi niitsitsinikato'pi aksstook kitahkitakkiohkoissksini'powawa maanistaisina'sspi ninaiksi ki aakiiksi.
Aistotoohsa'tskao'pi
R.B. Nevitt, Untitled [woman doing her sewing], [Aakii Awaahkaniaaki], 1877 aahkitsiwa, Otsinaanskaan Glenbow Museum

R.B. Nevitt, Untitled [woman doing her sewing],[Aakii Awaahkaniaaki], 1877 aahkitsiwa, Otsinaanskaan Glenbow Museum

   

Awai'tsinnimaani

Moohkiistsi ki poksi'ksskimmiksi aiksisiistsimayawa ihtsitawao'naakio'piawa. Omi ksisii ihtsitawaoniiyawa otokiiksi. Nitaakio'sina ihtawaahkanakiwa a'sipii aikakohpo'kiai sapiskahtoom miistsi iitaoksiihpistsi. Anniai niitapaistotsimm isttohksisoka'siistsi, asoka'siistsi ki niitsitsikiistsi. Mooksi iihtawaoniaakio'piksi iikaisakakimmayawa ki ayiistapi ksisatayawa.
Awai'tsinnimaani

Moksis otaisapinnimao'p, 20 kiipippoisstoyiistsi tatsikaahtsi, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

otsinanskaanistsi Glenbow Museum


Atonaan

Kayiistsi aisiiko'tsi'piawa, iitai'si'piawa ki ihtsitaotonatoopi astotoohsiistsi. Ma aakiiwa akstsinai'tsipommowawa maahkohtayissitapiisi kaayiistsi.
Atonaan

Kaayiistsi, 20 kiipippoisstoyiistsi tatsikaahtsi, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinaanskaan
Glenbow Museum


Ninaisttohksisoka'simi

Kayiistsi ai'si'piawa iitaitapipissatsisttapinni'piawa isttohksisoka'siistsi. Ma awaatonaawa mattsi-na'natoom mi maanistsipissatohto'pi miistsi kayiistsi.
Ninaisttohksisoka'simi

Siksikaisttohksisoka'sim ihtsip'ksistotsi'p kaayiis, 19 kiipippoisstoyiistsi akayaki'tsinihkam, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinaanskaan
Glenbow Museum


Aakiisoka'simi

Naapikoaiksi mattohpo'toyawa ksiistsimaanistsi. Poohsapoohtsik mattohtsitaipi'ksistotsi'pi astotoohsiistsi. Annom issohtsi nihkayi niitaokatoomiawa anni saokii Niitsitapiiwa iikohtayiiksissitapiwa. Mattsitapihtsiwa Makoyoohsokoyi. Aksstoot amohk atsinikihsinihk kitaahkitsisttaniohkoissksini'p.
Aakiisoka'simi

Aakii soka'sim, 19 kiipippoisstoyiistsi akayaki'tsinihkam, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinaanskaan
Glenbow Museum


Aisatsoomiawa

Amostsk aokatoohpi ainnoiksisttoisiiyawa aitapahkanihpiawa si'kaaniksi. Ma ninaawa aohtokskoosi mi si'kaan apatoohtsi iitaisiitstsii miistsi i'katoohpistsi. Makoyoohsokoyi mattsitsinika'siwa aamohk.
Aisatsoomiawa

Aisatsoomiawa, 20 kiipippoisstoyiistsi maanomatapihtsiwa, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinaanskaan Glenbow Museum


Isstoikskimaani

Ninaiksi matta'paikskimayi mo isstoyii. A'paikskimayawa niyai iinii i'tsita'paopi. Maano'ksisakoyi ihtaohkoyiyawa.

Saohtsim miistsi ki'kaanistsi annimayi ninaiksi ita'pao'taki. Aohkanaissksinimmiawa otsitspahkohpi ki otsitsikawahkohpi anno nitsksaahkoominnaani. Onna'sina aikskimawa ki nitaisskskammokinnaaniawa. Ma ihtawa'psiwa ayiistapikaiwa maatstawa'psiiksi. Anni nistapitapiiksi ainaimatayi.
Iiniwa aikskimatawa

Gerald Tailfeathers, A Fallen Monarch [Ninaawa Ainitawa], 1960, Otsinaanskaan Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
A Fallen Monarch [Ninaawa Ainitawa], 1960,
Otsinaanskaan Glenbow Museum

   

Awaka'takiiksi

Kiwa matapiwa maataipiowa mo isstoyisi, aisaakitaihtsi'p ninayi awaka'tsimi mi opissini.
Awaka'takiiksi

Gerald Tailfeathers,Guardian of the Camp,[Awaka'takiwa Opissini] Otsinaanskaan Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
Guardian of the Camp,
[Awaka'takiwa Opissini], 1960,
Otsinaanskaan
Glenbow Museum


Naanistao'tahkayihpinnaani

Nitsitapiiminnaana ihkanaissksinim maanistahkohpi anno nitawahsinnaani. Iimakaonooksiksistsikosi maatawa'tsohsiwa.
Naanistao'tahkayihpinnaani

Gerald Tailfeathers, Blizzard [Maakai'piiyi], 1967, Otsinaanskaan Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
Blizzard [Maakai'piiyi], 1967,
Otsinaanskaan Glenbow Museum


Isstaawahkaani

I'nakskstssimmiksi iikaisska'wahkayawa, ai'tomanistawahkayawa. Tokskaistsi ainikato'katsiiyawa omahksimmiksi. Omahksimmiksi saahkomaapiiksi aispommoyiiyawa ninaiksi ki omahksimmiksi aakiikoaiksi aisspommoyiiyawa oksisstowawaiksi.

Pookaiksi ihtaisttsikonskayawa iiniohpikiistsi. Ihtaipo'tsisksipimmiawaistsi a'sipis.
Isstaawahkaani

Saokisttsikonistsiwa, 19 kiipippoisstoyiistsi akaisamo, iiniohpikiistsi, miistsisi, atokisi ki ksikkaipisstsi,otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinaanskaan
Glenbow Museum


"Nita'paikskim ki nitsiini'p akaomatap otsskoimoko ki iiniwa akaomatap omowa mi saokii."
Niita'paisttotso'pi

"Iiksoksstoyiimio'p kinaoksikaitsinihkawa atotaani. Iiniwa akaisaokiowa ki akohpo'kisttotso'piawa."
Niita'paisttotso'pi


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.