Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 
Stapiikitsa'pikssik sinaaksina kitaahkohtsitohtsimaahpowawa iiniwa anohk ksiistsikoihk.

Nanistohtsi paitapiihpinnaani Iiniwa

Anohk nitsiitamitainowannaan iiniwa iitaissikao'pistsi tsaahtao iitaistawatahpiawa. Tokskaistsi nitsitaohpommaahpinnaan iinio'ksisakoyi iitaohpommao'pi.

Iiniwa nimohtsipaitapiihpinnaan isskoohtsik. Nimohtaohkoihpinnaan, nimohtaohkoistotoohsspinnaan, nomohtaohkookoihpinnaan. Iikawaakayimmi iiniwa nitai'nitannaiksi. Nimohtayookimaahpinnaan i'ksisakoyi, ihpawa'sokohto'p miini ki immistsii ai'ksistsipikki'ki. Po'kiyo'k kitaahkitohkoissksini'powaawa naanistohtsi paitapiihpinnaani iiniwa.

Aakaitapi aisina’satoomiksi pisskani.


 

Iiniiksi iita'pawaawahkayiIiniwa

Nitssksini'pinnaan iiniwa otsawayaahsi'tsita'pssi. Anihkayi ihtaohkanomaahkawa. Nitssksini'pinnaan otainaimsi ki otaipakkitsa'pssi. Aikskimawa aamostsk issksinim ayaitapattsiistowasi iinii pisskanistsi.

Aikskimatsiiksi Iinii

Nimohtao'tokahihpinnaani kanaomia'nistsipi'kssiiksi nitsitaisspiapaitapiihpinnaani. Nimohtao'tssksini'pinnaan naahkanistsi'nitahpinnaaniawa. Ottakowawaiksi nitaisspommookinnaani nahkanistawaatsimihka'satahsinnaaniawa ainitannaanikiawa.

Iitsipa'ksiksinihkootsiiyo'pi Pisskan, sinaaksin; Aakii Pisskan, sinaaksin Pisskani

Aaksi'ksaahkoyi, issskonatahkoyi aakohkottsitsi pisskiwa annaak matapiiwak. Otaisokamsi iiniwa ki otaisskahsotao'tssopohsi nimmohtsi nimohta'paissapihpinnaan aaksi'ksaahkoyi innaapihtsi. Maatakitamatoomaiksawa nitoki'kannaanistsi.

Nitoki’kannaani

Nita'paissapihpinnaan otsitakaowahpi aohki ki miistsiistsi. Niitainnootatahpi iiniiksi iikomspika'piwa. Miistsi nimohtaototaahpinnaan ki aohkii nimohtaissiistsimannaani otokiiksi ki nimohtawaakohsi'pinnaani mohkiistsi. Kaamihtaanistsi nimohtaototahpinnaan kamsai'tstsi'ki miistsi.

Pisskan


 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.