Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 
Stapinnakit anniksi niisoyimmiksi sinaaksiiksi kitaahkitohkoissksini'p anohk naanistaopihpinnaani.

Naanistsikso’kowammotsiihpinnaani

Anohk ksiistsikoihk maatsiistapohkoyoohkiitsiwa naanistaopihpinnaani. Naapioyiistsi nitsitaipstaopihpinnaan, ni’toi naanistainao’sspinnaan, ki ni’toi maaninihkssiistsi nitayisstsiiwakatoohpinnaani.

Kamai’tsitapiomai’takisi nitsitapiiminnaaniksi, aikskanaawato’simayawa sipatsimoyi ki nitsitainihkatsimatannaan Naato'si naahksspommoissinnaani.

Kamitaopinnaaniki nitsksaahkoominnaani nitaikskanio’tssamokinnaani ikstskiomitaiksi nitsitaotoissksinima’tsootspinnaan. Nahkama’po’ssinnaan aohkomatakiwa ikstskiomitawa tsahtao naahkama’poksisstsimmannaan nitaissksinima’tsookinnaan. Iiko’totama’piwa a’komootsiisini ki ikaisoksi omahksimmiksi aitsina’komootsiiksi innoohpokoni, ki’tsa’komootsiisini ki immoki’kakomootsiisini. Ni’toyistsk nimohtaissksinima’tsootspinnaani.

Nitsi’powahsinnaani ki nipaitapiisinnaani iikatto’totama’piiyawa. Isskoohtsik aokakihtsimawa nitaohkanitaisskohtoopaissinnaani iitaissksinima’tstohkio’pistsi nimaataohkottsiitsi’poihpinnaana. Anohk nitsiikakaitapiihpinnaan aotsimiksi nitsi’powahsinnaani ki omahkitapiiksi nimohtaissksinima’tsookinnaaniawa nipaitapiisinnaani.

Mattsitstsi’p ai’tsitapiinihkii ki aipasskayi. Tokskaistsi iitaihtsi’p aohkaninihki iitaissksinima’tstohkio’pi. Aahkiapohtsi nitsitaomatapssinihkihpinnaan.

Iikaisamoyi naatowa’piistsi. Nimaatsitaohkoihka’sspinnaanaistsawa ki nitsiinao’kitaotaaatsiimannaani nitakkaannaniksi. Nitsiikai’taami’tsi’pinnaan niiposi akoka’tssini nitsitaoki’kaahpinnaan.


 

Niitsipaitapiiyo'pi

Aisamoyi kanaitapiiwa aohkaniika'kimatsiwa opoka'ssin. Aissammayi pookaiksi maataipoinaistotowawaiksawa. Ma pookawa ihpipo'towahpistsi aisspomihtato'pi. Maatsitstsi'pa aahkitaisttsksksaahpi tsahtao maahkitaisinaaksi innoisttsksaaksini. Aito'tstsiisi ma otsitaksikihpi ayoohki'p. Kimmata'psiiksi maataisaipo'towa ni'toi noohkattanistaitsina'psiyawa otapi'sin. Po’kio’t ni’tsiksistsikoyi. Anni naanista'paisspinnaan otanistsisamohsi isstoyiistsi 150.

Ksisskanaotonni

Nitoki'kannaanistsi aohkanainnaapihtsi kitsimistsi. Nomohtaissksini'pinnaan naato'siwa aotamisskapisi. Kanaiksistsikosi nitainihkohtowannaan naato'siwa ki nitaawaatsimoihkahpinnaan.

Niitsipaitapiiyo'pi

 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.