Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Nitsitsspiipaitapiihpinnaani

Kamkssksinookinnaaniki kitakstsinai'ssksini'powawa nitsitsspiipaitapiihpinnaani.

Ihtsipaitapiiyo'pa anniayi naanistainihkatannaan nimohto'tsitapiihpinnaana. Anahkaok Ihtsipaitapiiyo'pa. Ihtohkanao'tstsiwa amoi pi'kssiiwa, saissksiimokoistsi ki kanaitapiiwa. Maatohkotspa aahkaoksistotsissi amoi noohkiitsi nipaitapiisini. Saissksiimokoistsi, pi'kssiiwa staahpikimma oohkotokistsi aohkanawaato'siyawa. maato'tsitsksipoyiimawaiksawa.

Aohkanitaihtsi'p miistsissk saissksiimokoistsi ki pi'kssiiwa aya'kohtohkoikio'pi. Tokskaistsi saissksiimokoistsi ihtaisokinakio'pi ki niistsi aowata'piawa ihtayiistomio'piawa. Iiniwa ihtsipaitapiiyo'pi. Pi'ksiiksi aipottaiksi aisspommoyiyawa aisoiksi mahkanistaisimia'psspiawa.

Aitapiwa'siyawa iitaikimmokiiyawa. Anniai niitsskaikso'kowammayawa.

Aohtsi'poyinnaaniki niistonnaana nimohtayissitapiihpinnaan Niitsitapi.

Noohkiitsitapiwa ni'toi naanistainihkatannaan. Nistapanissin "ma niita'pitapiwa".

Iiniwa iiksisstso'kiniwa issksinimm mahkanistsitsikamotaahpi saokii.
(Allan Pard osinaaksiiksi ihtsspomihtawa Glenbow Museum)

Makoyiwa aistamattsookiwa aahkaowatahsi aotskinayiiksi ki aohsistsiikiiksi. Ponokawa mattohkokkiwa otokisi aahkohtaistotoohsa'tskao'si.
(Jerry Potts osinaaksiiksi ihtsspomihtawa Glenbow Museum)

Aimmoniisiwa , ksisststakiwa ki soyiitapiiksi noohkattawaato'siyawa ki tokskaistsi mattaikimmokiiyawa.
(Jerry Potts osinaaksiiksi ihtsspomihtawa Glenbow Museum)

Naato'siwa ihtaipaitapiiyo'p anno ksaahkoyi. Iikito'totama'psiwa spomitapiiksi.
(Jerry Potts osinaakssiiksi ihtsspomihtawa
Glenbow Museum)

Ksiistsikomma iksskonata'psiwa. Aisootamstawa ihtaisaisskiwa ihtaoyattstao'pi.
(Jerry Potts osinaakssiikssi ihtsspomihtawa
Glenbow Museum)

Niistonnaana

Nitaanistssksinootspinnaan Niitsitapi ki niistonnaan ninoohkattsikahksinihka'siimihpinnaan. nitsookskaohkawayihpinnaan : Kainai (akainaawa, ki Aapai'tsitapi); Piikani (Aamsskaapipiikani iitopiiyawa Aamskaapoohtsi ki Apatohsipiikani anno iitopiiyaw); ki Siksika. Ni'toihk nitai'powatoohpinnaan ki ni'toihk niita'pitapiisini nimohtsapoohpinnaan.

Isskoohtsik nimaataohkanai’tomanista’poohpinnaana. Nitaisspommootsiissinnaani nohkiitsimmiksi nitsitanistainihkakkinnaaniawa Siksikaohkanakkaatssini.


Nitsi'powahsinnaani

Nitsi'powahsinnaani nitsiikao'totami'tsi'pinnaan. Ihtsipaitapiiyo'pa nimohtaissksinowannaan ki nimohtaissksini'pinnaan nipaitapiisinnaani.

Siksikawa, Kainaiwa, Aamsskaapipikaaniwa ki Apatohsipikaaniwa

Ni'toi niitai'poyiwa. Maanisstapisamohpi iitsi'nakayoohkiitsiwa naanistainihkato'pinnaani tokskaistsi tsaahtao naanistawanistohpinnaaniawa. Nitaisaakiaotsistapi'tootspinnaan.

Nitsiimata'tstoohpinnaan nitsi'powahsinnaani pookaiksi aomatapssksinima'tsaahsi. Iitaopa'tao'pistsi maatohkitapsoka'piiwaistsawa nitsi'powahsinnaani. Anohk pookaiksi aissksinima'tsayawa nitsi'powahsinnaani. Nitaisstaahpinnaan maahkattssksihtsissi.

Annom sinaakssini niitssinaip Kainaiwa maanistai'poyihpi. Aakoohkohtsikamotsiipohto'p Niitsi'powahsini ki noohkiitsimmiksi aahkohtsito'tssksinimmiawa Niitsi'powahsini.Nitawahsinnaani

ihtomatapihtsiwa miistakistsi iitsinnaapihtsiwa.

Nitawahsinnaani

Issa’tsi omahkoyi ksaahkoisinaaksini (65KB)

Nitawahsinnaani


Isskihtaitahtayi

Anni ksaahkoyi iito'tstsii Isskihtaitahtayi iiksipissata'piwa. Annimaok isskoohtak iitssksksinam opaitapiisini. Oohkotoki itapssksskssinamai. Noohkiitsitapiwa noohkattsitssinaakiwai. Nimohtaissksini'pinnaan nipaitapiisinnaani maanistsiihpi.

Isskihtaitahtayi

Isskihtaitahtayi


Apani'kahtaa'tsis

Miistakistsi ihtsskskoi'p nitawahsinnaani omohkihtsiihpi amoi ami'toohtsi. Apani'kahtaa'tsisa(mattanistainihkato'p Livingstone Range ) iikayanamm moi saokii stamohtssaihtsiwa. Ai'tanistsinam anni pani'kahtaa'tsisi.

Apani'kahtaa'tsis

Apani'kahtaa'tsis


Ninastako

Ninastako ksiistsikomma iitaopiwa. Annomaok omahkai'stoowa otsitsiitsskamahpi Ksiistsikomm ki annomaok Ksiistsikomma iitohkokkiwa otaahkoyinnimaani.

Ninastako (Chief Mountain)

Ninastako ksiistsikomma iitaopiwa.


Otsitoyiisspi Mai'stoowa

Annomaok otsitaopihpi Omahkai'stoowa. Otaiksistsiitsskamahsi Ksiistsikomm iityakiitstoomiawa mo isstoyii. Niiposi mo Ksiistsikomma aakitsita'paissiwa ki mo otsstoyiisi ma Omahkai'stoowa annikayi aakohkattsitsita'paissiwa.


Otsitoyiisspi Mai'stoowa

Otsitoyiisspi Mai'stoowa


Spoohtsi  

 
 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.